Zjazd Delegatów Podzakładowej NSZZ „Solidarność”, oddział Poznań, w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

W dniach 25-27 października 2021 roku, długiej przerwie spowodowanej sytuacją pandemiczną związaną z koronawirusem COVID 19, miał miejsce Zjazd Delegatów Podzakładowej NSZZ „Solidarność”, oddział Poznań, w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Zjazd odbył się w podpoznańskiej Kobylnicy.

Po otwarciu zjazdu przez kolegę przewodniczącego Piotra Łusiewicza, zatwierdzono jednogłośnie porządek obrad, oraz wybrano przewodniczącego zebrania delegatów, kolegę Dariusza Chacińskiego.

Następnym krokiem organizacyjnym zjazdu, było powołanie protokolantów, którymi zostali: Bartosz Paluch, Włodzimierz Lipowicz oraz Jacek Witkowski. Dalej powołano komisję skrutacyjną, w której znaleźli się koledzy: Rafał Smulski, Marcin Sydow i Jarosław Jernaś.

Po dokonaniu czynności organizacyjnych, odczytano Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność”, za okres od 24 maja 2019 roku do 22 października 2021 roku. Jednak nie przedstawiono Sprawozdania działań Komisji Rewizyjnej z powodu choroby jej Przewodniczącego.

Po zapoznaniu delegatów, ze sprawozdaniem, przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami. W trakcie dyskusji, Przewodniczący Piotr Łusiewicz w emocjonalnym, lecz bardzo merytorycznym wystąpieniu przedstawił istniejące, oraz przyszłe model współpracy z Zarządem Spółki Gaz – System S.A., wskazując na rolę organizacji związkowej w pracy nad lepszymi i efektywniejszymi sposobami współpracy, mającej na celu poprawę warunków pracy i bytu pracowników. Po tym odnosząc się do sprawozdania, były podziękowania za akcję plakatowania przeprowadzoną przez członków NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący w następnej części zjazdu, przypomniał ustawę o Związkach Zawodowych, na podstawie, której organizacje związkowe pracują nad korzyściami dla wszystkich zatrudnionych, porównując działalność w czasie trwania pandemii z zaostrzonymi rygorami sanitarnymi w różnych spółkach, akcentując mnogość problemów, które miały miejsce w innych spółkach. Za bardzo interesujący, należy uznać motyw współpracy z przedstawicielami Ministerstw oraz deputowanymi do parlamentów, niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej. Należy uznać to duży sukces w działalności związku.

Bardzo ciekawym wątkiem zjazdu była informacja o wyborze kolegów Piotra Łusiewicza i Krzysztofa Mosia, przedstawicieli Gaz-System S.A. do prowadzenia prac wspólnych w ramach działań skoordynowanych z organizacjami związkowymi krajów Unii Europejskiego w IndustriAll Europe. Szczególny nacisk koledzy, przedstawiciele kładą na rolę sektora gazowego, a dokładnej jego roli w programie redukcji emisji CO2, poprzez ujęcie w szerokim programie powszechnie zwanym „fit for 55”, paliwa gazowego jako przejściowego na następne 30 lat. Wskazano na agresywne formy przeprowadzenia polityki zwanej klimatyczną, która coraz bardziej wygląda na działania zorganizowanego ekologizmu, w miejsce właściwie pojętej ekologii.

Po tym wystąpieniu, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marcin Sydow, potwierdził prawomocność posiedzenia sprawozdawczego.

Następnie delegaci obradowali nad celami działań Komisji Podzakładowej na następny roku. W obradach położono nacisk na tematy związane ze sprawami płac wskazując, że do końca roku 2021 obowiązuje porozumienie, z którego wynika brak roszczeń o wzrost wynagrodzeń ze strony związków oraz wypłatę nagrody. Od 2022 roku będzie miało miejsce przesunięcie widełek płac o średnią inflację z dwóch ostatnich lat. Od stycznia związki rozpoczną rozmowy z Zarządem Spółki na temat nowego porozumienia zwiększającego wynagrodzenie pracowników. Po przyjęciu takiej konkluzji omawiano temat nader istotny dla działania związków, mianowicie integracji, proponując organizację balu karnawałowego w lutym 2022 lub zorganizowanie wyjazdu z innymi oddziałami. Poruszono też sprawę tzw. „uzwiązkowienia”, czyli potrzebę pozyskiwania nowych członków. Formy prowadzenia działań mających na celu zwiększenia „uzwiązkowienia”, polegać powinny na informacji o działaniach związków zawodowych w sprawach trudnych dla pracowników, powołując jako przykład awarię w Murowanej Goślinie, pracach nad podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników, wspieranie pracowników w sytuacjach trudnych życiowych (formy zapomogi), aktualizację strony internetowej, więcej informacji w komunikacji zakładowej i przede wszystkim, aktywne działania członków związku wśród pracowników.

Po tych wystąpieniach kolegi Piotra Łusiewicza, głos zabrał skarbnik, kolega Wojciech Śron, z informacji którego wiadomo, że „Solidarność”,  na dzień zjazdu dysponowała kwotą 414 tysięcy złotych, w tym 64 tysiące na lokacie. Okres pandemii generował wydatki wynikające ze statutu (zapomogi, opłaty na komisję zakładową, opłaty bankowe, wsparcie finansowe placówek leczących Covid 19, oraz…prezenty na Dzień Kobiet). Ponadto, skarbnik uznał stan finansów za dobry, a Przewodniczący Łusiewicz zasugerował zastanowienie się nad formami inwestycji posiadanych środków.

W trakcie zjazdu podjęto uchwałę 02/2021, przy 29 głosach za, 2 wstrzymujących się i bez głosów sprzeciwu.

Zjazd delegatów, zaszczycił swoją obecnością kolega Przewodniczący Regionu Wielkopolska Jarosław Lange, który w wystąpieniu przybliżył kwestię manifestacji w Luksemburgu (TSUE) – walkę o kopalnię w Turowie, w której udział wzięło  2500 członków Solidarności z Polski. Przedstawił postulat emerytury stażowej – zebrano 236 tys. podpisów na 100 tys. wymaganych. Projekt ten zakłada możliwość przejścia na emeryturę po przepracowaniu: mężczyźni 40 lat, kobiety 35 lat. Z innych spraw kolega Lange poinformował delegatów, że od przyszłego roku będzie możliwość odliczenia od dochodu 300 zł za składkę związkową, chociaż docelowo chcielibyśmy, aby składka była odliczana w całości. Innym ważnym gościem zjazdu był Pan Karcz, z Polish Brokres Group, który przedstawił możliwość współpracy oraz pomocy przy wyborze firmy ubezpieczeniowej oraz wyboru firmy świadczącej opiekę medyczną dla pracowników. Umowy kończą się w przyszłym roku dlatego już teraz związki zaczynają rozmowy mające na celu wypracowanie jak najbardziej korzystnej oferty. Pod koniec zjazdu zajęto się sprawami innymi, aczkolwiek koniecznymi do omówienia takimi jak: konieczność podwyżek – rosnące ceny oraz mało atrakcyjne zarobki dla osób z zewnątrz. Zaproszony prawnik Pan Dariusz Wegnerski odpowiedział na pytanie o testy Covidowe, na które kierował pracodawca.  Pracodawca nie ma prawa kierować przymusowo pracownika na testy wykrywające COVID!!!

W sprawie posiłków profilaktycznych, ustalono konieczność wyliczenia wydatku energetycznego, oraz zwrócono uwagę na upadłość gastronomii w oddziale Poznań i brak planów na otwarcie nowej placówki. Inna sprawą omawianą , był drugi z rzędu, rok nie organizowania Barbórki, w kontekście przeznaczenia kwot zaoszczędzonych na inne cele. Zwrócono  także uwagę na problem szkoleń zewnętrznych i związanych z tym wątkiem brakiem funduszy.

Na koniec poinformowano uczestników o przejęciu przez Gaz-System gazociągu Jamalskiego i 5 tłoczni na terenie Polski.

Po tym Przewodniczący Piotr Łusiewicz zamknął obrady, życząc delegatom owocnych działań dla dobra wspólnego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.